ព្រះករុណា ព្រះមហាក្សត្រ សព្វព្រះរាជ​ហឫទ័យ​ទទួល ព្រះបរម​សិរីរិក​ធាតុ​ពីព្រះសង្ឃ នៃសាធារ​ណរដ្ឋប្រជា​មានិត​ចិន

ពត៌មានផ្សេងៗ

Remarks of Samdech Moha Borvor Thipadei HUN MANET Prime Minister of the Kingdom ...

I am very pleased to attend the Opening Ceremony of the China-ASEAN Expo for the first time today. For the Twentieth Anniversary of the Expo and the Tenth Anniversary