បទសម្ភាសន៏​របស់​ប្រធានាធិ​បតីហ្វី​លីពីន Rodrigo Duterte ជាមួយ​កាសែត The Fame Post

បទសម្ភាសន៏របស់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន Rodrigo Duterte ជាមួយកាសែត The Fame Post
ថ្ងៃទី៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ