«ប្រព័ន្ធបញ្ជរតែមួយជាតិ អាចចាត់ទុកបានថា ជាជោគជ័យរួមគ្នា ឬជាសមិទ្ធផលរួមគ្នា របស់ក្រសួង-ស្ថាប័ននៃរាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការអនុវត្តការងារ តាមអភិក្រម ‘ជវភាពនៃប្រព័ន្ធតួអង្គតែមួយ’»

សម្ដេចធិបតី (០៧-ឧសភា-២០២៤)

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ