សម្តេចធិបតី៖ រាជរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តគោលការណ៍ “រក្សាចាស់ បង្កើនថ្មី” ដោយខិតខំធ្វើយ៉ាងណាឱ្យវិស័យឯកជន រោងចក្រ សហគ្រាស អាជីវកម្ម សេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ ។ល។ ទទួលបានជោគជ័យ រីកចម្រើន ហើយស្របពេលជាមួយគ្នា គឺរាជរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ទាក់ទាញវិនិយោគថ្មីៗ (ទាក់ម៉ូយ) បន្ថែមទៀត។

សម្ដេចធិបតី (២៨-មេសា-២០២៤)

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ