សេចក្តី​សម្រេច​ក្នុង​ការ​ចង្អុល​បង្ហាញ​ពី​វិ​ធាន​ការណ៍​បន្ទាន់​របស់​តុលា​ការ​យុត្តិធម៌​អន្តរជាតិ​ទី​ក្រុង​ឡាអេ ក្នុង​ការ​បក​​ស្រាយ​សាល​​ក្រម​ថ្ងៃ​ទី ១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ១៩៦២ ទាក់ទង​នឹងប្រាសាទ​ព្រះវិហារ

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា, ទាក់ទងនិងសំណើ របស់កម្ពុជា សុំបកស្រាយ សាលក្រម ថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៦២ PDF. 18-07-2011

Declaration of Judge Koroma (Abdul G. Koroma) PDF. English

Dissenting Opinion of Judge ad hoc Cot (Jean-Pierre COT.) PDF. French

Dissenting Opinion of Judge Al-Khasawneh (Awn Shawkat AL-KHASAWNEH.) PDF. English

Dissenting opinion of Judge Donoghue (an E. DONOGHUE.)  PDF. English

Dissenting Opinion of President Owada (ashi OWADA.)  PDF. English

Press Release of ICJ The Court finds that both Parties must immediately withdraw their military personnel currently present in the provisional demilitarized zone defined by it, and refrain from any military presence within that zone and from any armed activity directed at that zone 18-July-2011 PDF. English

Dissenting Opinion of Judge Xue (XUE Hanqin.) PDF.

Separate Opinion Of Judge Cançado Trindade (Antônio Augusto CANÇADO TRINDADE.) PDF.

Demande en Indication de Mesures Conservatoires PDF. 18 Juillet 2011

Press release of ICJ Request for the indication of provisional measures PDF. 

Request for the Indication of Provisional Measures (Ordonnance) PDF. 18 Juillet 2011

Summary 2011/5 Request for the indication of provisional measures, Summary of the Order of 18 July 2011 PDF.

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ