ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រ ចេញព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំងមុខតំណែង និងផ្តល់ឋានៈ ជាអនុប្រធាន និងសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សានីតិកម្ម និងយុត្តិធម៌ នៃក្រសួងយុត្តិធម៌

 

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ