ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ចេញប្រកាសថ្មី ស្តីពីការកំណត់វិធាន និងនីតិវិធីនៃការគ្រប់គ្រងប្រមូលពន្ធ លើផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយគ្រប់ប្រភេទ

អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ស្តីពីការកំណត់វិធាន និងនីតិវិធីនៃការគ្រប់គ្រងប្រមូលពន្ធ លើផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយគ្រប់ប្រភេទ។
 
ខាងក្រោមនេះ ជាប្រកាសរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច៖

   

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ