សម្ដេចធិបតីមានប្រសាសន៍ថា ការអភិរក្សត្រូវធ្វើ ប៉ុន្តែមិនមែនអភិរក្សគ្រប់ជ្រុងរហូតទៅដល់គ្មានការអភិវឌ្ឍនោះទេ។

 
សម្ដេចធិបតី (២៥-មេសា-២០២៤)

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ