សម្ដេចធិបតីមានប្រសាសន៍ថា រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី៧ នៃរដ្ឋសភាបានដាក់ចេញនូវផែនការផ្ដល់អាហារូបករណ៍បណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនចំនួន ១,៥ លាននាក់ ដែលក្នុងនោះ ចន្លោះ២%-៤% នៃអាហារូបករណ៍ គឺផ្ដល់ជូនសម្រាប់ជំនាញដូនតា ដែលអនុញ្ញាតឱ្យកូនខ្មែរទទួលបានឱកាសរៀនជំនាញវប្បធម៌សិល្បៈរបស់ខ្មែរ។

សម្ដេចធិបតី (២៥-មេសា-២០២៤)

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ