អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការបង្កើតទីភ្នាក់ងារកម្ពុជាប្រឆាំងដូប៉ា

ទីភ្នាក់ងារកម្ពុជាប្រឆាំងដូប៉ា ដែលសរសេរជាអក្សរកាត់ថា ទ.ក.ប.ដ. និងជាភាសា អង់គ្លេសថា Cambodia Anti-Doping Agency សរសេរជាអក្សរកាត់ថា CADA ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីចូលរួមអនុវត្ត អនុសញ្ញាអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់សារធាតុដូប៉ាក្នុងវិស័យកីឡា និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធ។

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ