ក្រសួងយុត្តិធម៌ចេញសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការនានាសម្រាប់រៀបចំមហាសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារ វិស័យយុត្តិធម៌ទូទាំងប្រទេសឆ្នាំ២០២៣ និងកំណត់ទិសដៅការងារអាទិភាពឆ្នាំ២០២៤

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ