សម្តេចធិបតី អញ្ជេីញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងវេទិការធុរកិច្ចកម្ពុជា ថៃ ដែលសហការរៀបចំដោយសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា សភាពាណិជ្ជកម្មថៃ និងគណៈកម្មាធិការពាណិជ្ជកម្មថៃ

សម្តេចធិបតី អញ្ជេីញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងវេទិការធុរកិច្ចកម្ពុជា ថៃ ដែលសហការរៀបចំដោយសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា សភាពាណិជ្ជកម្មថៃ និងគណៈកម្មាធិការពាណិជ្ជកម្មថៃ

ថ្ងៃទី៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ