សេចក្តីសម្រេច ស្តីពី ការបង្កើតក្រុម​ការងារ​រៀបចំ​ផែនការ​យុទ្ធ​សាស្រ្ត​ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី ឆ្នាំ២០២៣-២០២៨

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ