ឯកឧត្តម វង្សី វិស្សុត ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការ រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ចេញសេចក្តីសម្រេចបង្កើតនិងចាត់តាំងក្រុមអ្នកនាំពាក្យ

ឯកឧត្តម វង្សី វិស្សុត ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការ រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ចេញសេចក្តីសម្រេចបង្កើតនិងចាត់តាំងក្រុមអ្នកនាំពាក្យ ។

នេះបើយោងតាមសេចក្តីសម្រេច ចុះថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ !

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ