សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពី លទ្ធផលនៃសម័យប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ថ្ងៃទី៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២

80

Download (PDF, 6.59MB)