អនុក្រិត្យ ស្តីពីការកែសម្រួល​បន្ថែម នាយករងរដ្ឋបាល នៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ រដ្ឋបាលខេត្ត រដ្ឋបាលក្រុង រដ្ឋបាលស្រុក រដ្ឋបាលខណ្ឌ

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ