ផ្សាយបន្តផ្ទាល់ ៖ វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចធុរកិច្ចអាស៊ី-អឺរ៉ុប លើកទី១ ( AEEBF 01 )

មូលបទ៖ ការផ្លាស់ប្តូរទៅរកគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មី៖ ការធ្វើអនុភាវូបនីយកម្មខ្សែច្រវាក់តម្លៃសកល ពហុភាគីនិយម និងបដិវត្តឧស្សាហកម្ម៤.០
Theme: Transitioning to a New Normal: Leveraging Global Value Chains, Multilateralism and the 4IR

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ