សារសំឡេងពិសេសរបស់ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ពាក់ព័ន្ធនឹងវិធានការបើកទូលាយ នូវការរៀបចំពិធីមង្គលការ និងពិធីសាសនាផ្សេងៗ (ថ្ងៃទី១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១)

24