រាជរដ្ឋាភិបាលផ្សព្វផ្សាយផែនទីបង្ហាញផ្លូវវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍កម្ពុជា ២០៣០ (៤៨ទំព័រ)

(ភ្នំពេញ)៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានរៀបចំតាក់តែងនូវឯកសារ «ផែនទីបង្ហាញផ្លូវ វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ កម្ពុជា ២០៣០» ដែលមានកម្រាស់៤៨ទំព័រ ដើម្បីផ្តល់ទិសដៅក្នុងការអនុវត្តន៍ គោលនយោបាយជាតិ វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍។
សូមអានឯកសារទាំងស្រុងនៃ ផែនទីបង្ហាញផ្លូវវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍កម្ពុជា ២០៣០៖

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ