រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បន្តផ្តល់វ៉ាក់សាំងដូសទី១ ជូនពលរដ្ឋខ្មែរអាយុ១២ឆ្នាំឡើងដែលខកខានមិនបានទទួលវ៉ាក់សាំង នៅរាជធានីភ្នំពេញ

(ភ្នំពេញ)៖ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានសម្រេចផ្តល់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩ ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋអាយុ១៨ឆ្នាំឡើង និងកុមារ -យុវវ័យ អាយុចន្លោះពី១២ឆ្នាំដល់ក្រោម១៨ឆ្នាំ ដែលខកខានមិនបានទទួលវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩ នៅក្នុងភូមិសាស្រ្តរាជធានីភ្នំពេញ។

ក្នុងការបន្តផ្តល់វ៉ាក់សាំងនេះ នឹងធ្វើឡើងនៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋចំនួន៨ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ៕

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលរាជធានី៖

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ