រាជរដ្ឋាភិបាល ចេញសេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការបន្តអនុវត្តយុទ្ធនាការពង្រឹងវិធានការប្រយុទ្ធ និងទប់ស្កាត់ ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩

សេចក្តីណែនាំ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលលេខៈ០៤ សណន ចុះថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពី ការបន្តអនុវត្តយុទ្ធនាការពង្រឹងវិធានការប្រយុទ្ធ និងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩

 

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ