សេចក្តីសម្រេច ស្តីពី ការកំណត់ភូមិសាស្រ្ត ”តំបន់លឿងទុំ” ក្នុងសេចក្តីសម្រេច លេខ១៣៩​/២១ សសរ ចុះថ្ងៃទី៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ របស់ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញមកជា “តំបន់លឿង”

 

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ