សេចក្តីសម្រេច លេខៈ​២៩៣ សខល ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពីការតែងតាំងអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈកម្មកាអន្តរក្រសួងដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ 

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ