សេចក្តីសម្រេច លេខៈ២៩៥សខល. របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពី ការតែងតាំងសមាសភាពលេខាធិការដ្ឋាន របស់គណៈប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មការអន្តរក្រសួង ដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩

325

សេចក្តីសម្រេច លេខៈ២៩៥សខល. របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពី ការតែងតាំងសមាសភាពលេខាធិការដ្ឋាន របស់គណៈប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មការអន្តរក្រសួង ដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១