សេចក្តីសម្រេចលេខៈ១៦០/២១សសរ ស្តីពី ការដាក់ចេញនូវវិធានរដ្ឋបាល ដោយផ្អាក ជាបណ្តោះអាសន្នចំពោះសកម្មភាពការងារ មុខរបរ ឫអាជីវកម្មដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ នៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ និងការជួបជុំ ឫ ការប្រមូលផ្តុំ មនុស្សជាលក្ខណៈឯកជន នៅក្នុងភូមិសាស្រ្តរាជធានីភ្នំពេញ សម្រាប់រយៈពេល១៤ (ដប់បួន)ថ្ងៃ

សេចក្តីសម្រេច លេខៈ១៦០/២១សសរ របស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ស្តីពី ការដាក់ចេញនូវវិធានរដ្ឋបាល ដោយផ្អាក ជាបណ្តោះអាសន្នចំពោះសកម្មភាពការងារ មុខរបរ ឫអាជីវកម្មដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ នៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ និងការជួបជុំ ឫ ការប្រមូលផ្តុំ មនុស្សជាលក្ខណៈឯកជន នៅក្នុងភូមិសាស្រ្តរាជធានីភ្នំពេញ សម្រាប់រយៈពេល១៤ (ដប់បួន)ថ្ងៃ គិតចាប់ពីម៉ោងសូន្យ នាថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១

 

 

 

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ