(មានវីដេអូ) ផែនការ របស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ លេខៈ០១១/២១ផ.ក ស្តីពី វិធានការគ្រប់គ្រងការរីករាលជំងឺកូវីដ-១៩ តាមបណ្តារោងចក្រ-សហគ្រាស នៅភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ