សេចក្តីណែនាំបន្ថែម ស្តីពី ការឹតបន្តឹងកាអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាល ចំពោះសកម្មភាព មុខរបរ ឫអាជីវកម្ម និង ការជួបជុំ ឫការប្រមូលផ្តុំមនុស្សជាលក្ខណៈឯកជននៅក្នុងភូមិសាស្រ្តរាជធានីភ្នំពេញ

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ