ផ្សាយឡើងវិញ៖ សន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្តីពី សេចក្តីណែនាំនីតិវិធី និងយន្តការនៃការបើកផ្តល់សម្រាប់ កម្មវិធីជំនួយសង្គមជាសាច់ប្រាក់ ក្រោយពេលបិទខ្ទប់និងជំនួយសង្គមជាសាច់ប្រាក់

 

ផ្សាយឡើងវិញ៖ សន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្តីពី សេចក្តីណែនាំនីតិវិធី និងយន្តការនៃការបើកផ្តល់សម្រាប់ កម្មវិធីជំនួយសង្គមជាសាច់ប្រាក់ ក្រោយពេលបិទខ្ទប់និងជំនួយសង្គមជាសាច់ប្រាក់សម្រាប់គ្រួសារ ដែលមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ និងគ្រួសារដែលមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ និងការលំបាកផ្នែកជីវភាព ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍២០ កុម្ភៈ ២០២១

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ