សេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ លេខៈ១១៤/២១ សសរ. ស្តីពី ការបើកដំណើរការឡើងវិញ ចំពោះផ្សាររដ្ឋទាំងអស់ ក្នុងមូលដ្ឋានរាជធានីភ្នំពេញ

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ