សេចក្តីសម្រេច របស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ស្តីពី ការអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាល ជាបណ្តោះអាសន្នដើម្បីទប់ស្កាត់ ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ នៅក្នុងភូមិសាស្រ្តរាជធានីភ្នំពេញ

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ សម្រេចអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ នៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ ដោយផ្អាកការចរាចរ រួមទាំងសកម្មភាពអាជីវកម្ម ការប្រមូលផ្តុំនានា នៅភូមិសាស្រ្តរាជធានីភ្នំពេញ នាពេលយប់ ចាប់ពីម៉ោង៨យប់ ដល់ម៉ោង៥ព្រឹក រយៈពេល២សប្តាហ៍ គិតចាប់ពីថ្ងៃទី០១-១៤ មេសា ២០២១

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ