សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន-សហរដ្ឋអាមេរិកលើកទី៨ តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ នៅថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០​

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ