អង្គការសហប្រតិបត្តិការឥស្លាម (OIC) កោតសរសើររាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវស្ថានការណ៍ខ្មែរឥស្លាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

អង្គការសហប្រតិបត្តិការឥស្លាម (OIC) ថ្លែងអំណរគុណចំពោះ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អូស្មាន់ ហាស្សាន់ សម្រាប់កិច្ចខំប្រឹងប្រែង និងវិធានការចំបាច់នានា ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងដោយជោគជ័យ លើជំងឺរាត្បាតកូវី-១៩

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ