ក្រសួងសុខាភិបាលចេញសេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពីស្ថានភាពជំងឺគ្រុនចាញ់នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ពីខែមករា-មិថុនា ឆ្នាំ២០២០

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ