សេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពី ករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ ទី១២២ បានព្យាបាលជាសះស្បើយ និងមិនមានករណីវិជ្ជាមានកូវីដ-១៩ថ្មីទេ ថ្ងៃទី១៥ ឧសភា ២០២០

សេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់​ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពី ​ករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ ទី១២២ បានព្យា​បាល​ជាសះស្បើយ និងមិន​មានករណីវិជ្ជាមានកូវីដ-១៩​ថ្មីទេ ថ្ងៃទី១៥ ឧសភា ២០២០
*******************
– ករណីជាសះស្បើយ សរុប ១២២នាក់ (ថ្មី០១នាក់) ស្មើនិង១០០% នៃអ្នកវិជ្ជាមានកូវីដ-១៩ ទូទាំងប្រទេស ។
– មិនមានអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលទៀតឡើយ ។
– អ្នកមាន វីរុសកូវីដ-១៩ ដែលបានរកឃើញ សរុបទូទាំងប្រទេស ចំនួន ១២២នាក់ (មិនមានករណីវិជ្ជាមានថ្មីទេ) ស្រ្តី-៣៨នាក់, បុរស-៨៤នាក់ ។
( គិតត្រឹមម៉ោង៧:០០ ព្រឹក ថ្ងៃទី១៦ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២០ )

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ