សេចក្តីជូនព័ត៌មានស្តីពីកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាង ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន និង ឯកឧត្តម វ៉ាង យី ទីប្រឹក្សារដ្ឋ និងជារដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសចិន

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ