សន្និសីទសារព័ត៌មាន សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ស្តីពីបច្ចុប្បន្នភាព និងវិធានការនានា របស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំង ជំងឺកូវីដ – ១៩ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា


សន្និសីទសារព័ត៌មាន សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃកម្ពុជាស្តីពីបច្ចុប្បន្នភាព និងវិធានការនានា របស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំង ជំងឺកូវីដ – ១៩ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ថ្ងៃអង្គារ ទី៧ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០

 

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ