សេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពី វិធានការការពារ ការចម្លង វីរុសកូវីដ១៩ នៅតាមកន្លែងកាត់សក់ ថែរក្សាសម្ភស្ស និងសេវាពាក់ព័ន្ធ

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ