សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការតែងតាំងសមាសភាព គណៈកម្មការអន្តរក្រសួង ដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩

1454