សន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្តីពី វឌ្ឍនភាព និងទិសដៅការងារបន្ដរបស់ក្រសួងការពារជាតិ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០

158