អនុក្រិត្យ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ស្តីពីការកែប្រែនិងការដំឡើងប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែចំពោះសមាជិក ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី-ខេត្ត ក្រុង-ស្រុក-ខណ្ឌ ឃុំ-សង្កាត់ មន្រ្តីភូមិ និងការិយាល័យ ប្រជាពលរដ្ឋរាជធានី ខេត្ត-ក្រុង ស្រុក-ខណ្ឌ

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ