កិច្ចសម្ភាសន៍ប្រចាំខែ របស់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរប និងការងារ បានផ្តល់ឱកាសការងារដល់និស្សិត និងយុវជន (៣៦០)

4