ក្នុងឱកាសចូលជម្រាបលា សម្តេចតេជោ-លោកជំទាវទូតទីម័រខាងកើត បញ្ជាក់ថា៖ កម្ពុជាគឺជាប្រទេសដ៏គំរូមួយដែលអាចដកស្រង់បទពិសោធន៍ ហើយយកបទពិសោធន៍នោះដើម្បីជាការរៀនសូត្រ

102