វីដេអូ «សេចក្តីថ្លែងការណ៍ របស់គណៈកម្មាធិការចម្រុះ កិច្ច ការ ព្រំដែន »

គណៈកម្មាធិការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែន ប្រកាសទាត់ចោលទាំងស្រុងនូវការចុះស្រាយបំភ្លើសតាមរយៈការ Comment របស់គណនី Facebook ឈ្នោះ Soli Chey ដែលបានបង្កើតចំណុចបង្គោលព្រំដែនក្លែងក្លាយលេខ៧៨ កាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ