ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រ សព្វព្រះរាជហឫទ័យស្តេចយាងជាព្រះរាជាធិបតី ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត ក្នុងពិធីខួបគំរប់២០ឆ្នាំ នៃការបង្កើតហាងកាត់សម្លៀកបំពាក់ Ambre របស់លោកស្រី Khek Romyda

109