ពិធីបដិសណ្ឋារកិច្ច និងជំុលៀង ប្រតិភូជាតិ និងអន្តរជាតិ ចូលរួមកិច្ចប្រជំុកំពូលអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក

103