ពិធីបដិសណ្ឋាកិច្ច និងជប់លាងគណប្រតិភូ ប្រទេសប្រមាណជាង ៦០ប្រទេសទូទាំងពិភពលោក ចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិចឆ្នាំ២០១៩ ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម ប៊ិន ឈិន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្

ពិធីបដិសណ្ឋាកិច្ច និងជប់លាងគណប្រតិភូ ប្រទេសប្រមាណជាង ៦០ប្រទេសទូទាំងពិភពលោក ចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិចឆ្នាំ២០១៩ ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម ប៊ិន ឈិន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ