សម្តចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ជួបប្រតិភូនាវាយុវជនជប៉ុនអាស៊ាន

258