អនុក្រិតស្តីពីការចេញផ្សាយធនប័ត្រអនុស្សាវរីយ៍ប្រភេទ ១៥០០០រៀល និង ប្រកាសរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាស្តីពីលក្ខណៈសម្គាស់នៃធនប័ត្រអនុស្សាវរីយ៍ប្រភេទ ១៥០០០រៀល

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ

ឯកឧត្តម វង្សី វិស្សុត ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការ សម្ពោធដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវក...

ឯកឧត្តម វង្សី វិស្សុត ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការ រដ្ឋមន្ត្រីទទួល​បន្ទុក​ទីស្តីការ​គណៈរដ្ឋមន្ត្រី និងជាប្រធាន​ក្រុមកា​រងារ​របស់​រាជរដ្ឋា​ភិបាល​ទទួល​បន្ទុកការ​អនុវត្ត​មុខ​ងារ​សេស​សល់របស់ អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលារការកម្ពុជា(អ.វ.ត.ក.)