អនុក្រិតស្តីពីការចេញផ្សាយធនប័ត្រអនុស្សាវរីយ៍ប្រភេទ ១៥០០០រៀល និង ប្រកាសរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាស្តីពីលក្ខណៈសម្គាស់នៃធនប័ត្រអនុស្សាវរីយ៍ប្រភេទ ១៥០០០រៀល

132