ព្រះមហាក្សត្រ និងសម្តេចម៉ែស្តេចយាងចូលរួមពិធីលៀងសាយភោជន៍រៀបចំដោយប្រធានសភាប្រឹក្សានយោបាយចិន

18