គណៈប្រតិភូបណ្តាក្រសួងស្ថាប័ននានា អញ្ជើញគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសព ឯកឧត្តមព្រឹទ្ធាចារ្យ ប៊ូ ថង

91